ngữ pháp tiếng hàn

Tiếng Hàn Quốc

NGỮ PHÁP TIẾNG HÀN CĂN BẢN BÀI 5: 에 있다

Trong bài Ngữ pháp tiếng Hàn căn bản bài 5 này, chúng ta sẽ học tiểu từ chỉ nơi chốn 에.   Ngữ pháp 에 있습니다 에 là tiểu từ đứng sau danh từ chỉ nơi chốn, khi đi kèm 있습니다 (có) / 없습니다 (không có) thì 에 có nghĩa là “ở”, chỉ vị trí, […]

21/07/2018 Quản Trị

Xem thêm

NGỮ PHÁP TIẾNG HÀN CĂN BẢN BÀI 2: Tiểu từ 은/는

Để bắt đầu những bước đi đầu tiên trên con đường học tiếng Hàn Quốc, chúng ta cần nắm vững được những cấu trúc ngữ pháp cơ bản. Trong bài Ngữ pháp tiếng Hàn căn bản bài 2 này, chúng ta sẽ học cấu trúc thứ 2 về tiểu từ 은/는, đứng sau danh từ […]

13/07/2018 Quản Trị

Xem thêm