PHÂN BIỆT 에게, 한테, 께 TRONG TIẾNG HÀN???

PHÂN BIỆT 에게, 한테, 께 TRONG TIẾNG HÀN???   Bạn đang gặp khó khăn trong phân biệt từ vựng tiếng hàn? 에게, 한테, 께 được đặt sau các danh từ để chỉ phương hướng liên quan đến danh từ đó, mang nghĩa : cho, với, về, đối với trong tiếng Hàn. Đặc biệt các trợ […]

29/01/2018 Quản Trị

Xem thêm