kinh nghiem hoc tieng han

Tiếng Hàn Quốc

Ngữ Pháp (Sơ Cấp 1) Bài 6

CẤU TRÚC NGỮ PHÁP SƠ CẤP 1.CẤU TRÚC 을/ㄹ 수 있다( 없다) ( CÓ THỂ LÀM…., KHÔNG THỂ LÀM….) Cấu trúc tiếng hàn này để nói về khả năng của người nói có thể hoặc không thể làm gì. Động từ có patchim dùng을 수 있다( 없다), không có patchim dùngㄹ 수 있다( 없다). Ví dụ: 요리 할 수 있어요? Cậu […]

13/12/2017 Quản Trị

Xem thêm

Cấu Trúc Nếu – Thì

Cấu trúc : Động từ/Tính từ + (으)면 : Nếu … thì A/V có patchim sẽ + (으)면. Ví dụ như 먹다 → 먹으면 hay 없다 → 없으면 A/V không có patchim sẽ + 면. Ví dụ như 가다 → 가면 hay 알다 → 알면 Ý nghĩa : Dùng để giả định một cái gì […]

13/12/2017 Quản Trị

Xem thêm